การตรวจติดตามประเมินผล นโยบาย 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ ตรวจติดตามประเมินผลนโยบาย 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา โดยมี นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคมและคณะครู ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลฯ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนจุนวิทยาคม/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว