สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมสร้างคนดีให้บ้านเมือง

วันที่ 3 กันยายน 2563  นายสำราญ  อยู่นาน  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสร้างคนดีให้บ้านเมือง โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ซึ่งการประชุมเพื่อทบทวนองค์ความรู้ให้กับโรงเรียนและขับเคลื่อนให้โรงเรียนได้ถอดบทเรียน เขียนนวัตกรรมที่เกิดขึ้น และให้มีการประกาศเกียรติคุณเพื่อยกระดับโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ครูดีต้องมีที่ยืนและนักเรียนดีต้องมีที่ยืน เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่สาธารณชน การดำเนินการแบ่งเป็น 2 วัน คือ วันที่ 3 กันยายน 2563 เป็นกิจกรรมการทบทวนกระบวนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการคุณธรรม  และวันที่ 13 กันยายน 2563 เป็นกิจกรรมการถอดบทเรียนเพื่อเสนอผลงาน ซึ่งจะขยายผลในการคัดเลือกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจะประกาศเกียรติคุณในช่วงวันครู และวันเด็ก