การอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัด สพม.36 ณ สหวิทยาเขตอิงโขง

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการพัฒนา ประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารประมาณของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โดยมี นางพิฐชญาณ์ แก้วชุมพลกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการบริหารงบประมาณให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่อยู่ในสหวิทยาเขตอิงโขง โดยเน้นเรื่อง งานการเงิน งานพัสดุและงานตรวจสอบภายใน /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว