นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนสุจริต การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (Symposium) การถอดบทเรียนผู้บริหารและครู (Best Practice) ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563

 

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนสุจริต การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (Symposium) การถอดบทเรียนผู้บริหารและครู (Best Practice) ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งต้องขับเคลื่อน ในปีการศึกษา 2563 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นทุกรูปแบบ และเพื่อให้เกิดการพัฒนา จึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) สู่การปฏิบัติ ในการนี้ได้มอบโล่และเกรียติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่รางวัลโรงเรียนต้นแบบสุจริต, (Best Practice)  ผู้บริหาร และครู, รางวัล “ต้นแบบสุจริตสาเกตนคร” , รางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอล์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่นี้ https://www.facebook.com/pg/roiet1.go.th/photos/?tab=album&album_id=162123745520599