SP ของ TRUE ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี กล่าวต้อนรับ ทีมงาน บริษัททรู คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโฆสิทธาราม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยการนำของคุณพิชัย งามวุฒิบาล ที่ปรึกษาโครงการสารพลังประชารัฐประจำจังหวัดสิงห์บุรีของ True และทีมงาม School Partner (SP) ของโรงเรียนประชารัฐ พร้อมทั้งได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 15 โรงเรียน ในการประสานงานขับเคลื่อนโครงการประชารัฐให้สู่เป้าหมายของโครงการได้โดยมีทีมศึกษานิเทศก์ นำโดยนางเยาวภา รัตนบัลลังค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นทีมสนับสนุนโครงการ โรงเรียนประชารัฐ คือ โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกตำบลทั่วประเทศ เพื่อเข้าสู่กระบวนยกระดับและขับเคลื่อนตามแนวทางประชารัฐ การสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์เพื่อการศึกษา อบรมพัฒนาบุคลากร และสร้างสรรค์แผนพัฒนาตามบริบทของโรงเรียนอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดทำตัวชี้วัดโรงเรียนประชารัฐ (KPIs) เพื่อให้ทุกภาคส่วนทราบรายละเอียดข้อมูลโรงเรียนเชิงลึก โปร่งใส เกิดการวางแผนพัฒนาและประเมินความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบเปิดเผยสู่สาธารณะเพื่อสร้างกลไลการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์หลัก 10 ในการยกระดับและพัฒนาการจัดการศึกษาไทยตามมาตรฐานสากล