การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นายอรรณพ จูจันทร์ ,นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และ ดร.ทวีป วงค์ชาลีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศเพื่อรับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษายกกำลังสอง จาก นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยการประชุมในครั้งนี้ สพม.36 ได้รับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับยอดเยี่ยม และได้รับเกียรติบัตรรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับทอง ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว