การเรียนรู้สภาพจริง ในระยะที่ 2 ของการฝึกประสบการณ์ ก่อนการแต่งตั้งเป็น ผอ.สพท.

วันที่ 8  กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และ ดร.ทวีป วงค์ชาลีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม และบุคลากรทางการศึกษา เข้าสังเกตการณ์การประชุมผู้อำนวยการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ครั้งที่ 5/2563 ณ หอประชุมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นการเรียนรู้ ในระยะที่ 2 ของการฝึกประสบการณ์ ก่อนการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมี ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในการประชุม /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว