สพป.ชลบุรี เขต 1 อบรม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทค่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการฝึกปฏิบัติระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement) : e–Gp  และนางยุภาภรณ์  พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้กล่าวรายงาน  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1 มีเจ้าหน้าที่พัสดุระดับโรงเรียนเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 105 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนมีความเข้าใจในเรื่องของระเบียบและแนวปฏิบัติที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  และได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้มอบหมายให้คุณนาตยา  จิรเศรษฐสิริ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และคุณณัฐฐา  ทับดารา นักวิชาการคลัง เป็นวิทยากรบรรยาย ระเบียบและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560