สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมสุจริต(โครงการโรงเรียนสุจริต)

วันที่ 13 กันยายน 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมสุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตรณาราม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นโดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในระบบการศึกษาและสังคมไทย ต่อต้านการคอรัปชั่นให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนและสร้างเครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่นในสถานศึกษา ในรูปแบบการผลิตชุดสื่อสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต จำนวน 122 คน  โดยมีนางสาวนิตยา ภูมิไชยา ศึกษานิเทศก์กล่าวรายงานโครงการ ดำเนินการระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2563 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2