การอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ น.ส.ศรีอุไร โพธิเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย น.ส.กนกพร จีระวงค์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ระหว่างวันที่ 14 -17 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะพาราโซ่ ถนนรัชดา กรุงเทพฯ โดยมี นายกวินเกียรติ นนธ์พละ รองเลขา กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุม/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว