ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ น.ส.อรัญญา แยงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริต ในระดับภูมิภาค จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 1.) การสร้างผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 2.) การประกวด”กิจกรรมบริษัทสร้างการดี” 3.) การประกวด “กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ต่อต้านการทุจริต  และ 4.) การประกวดสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์สั้น) โรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน  /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว