สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน

          วันที่ 12 กันยายน 2563  นายสำราญ  อยู่นาน  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน  ณ  เดอะเวโรน่า แอท ทับลาน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อนำผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเป็นแบบอย่างมาเผยแพร่ให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ได้ประจักษ์ถึงศักยภาพของสถานศึกษาทางด้านทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ  และทักษะชีวิต  ทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถนำสิ่งที่ได้จากการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ไปต่อยอดในการพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาต่อไป  ทั้งนี้ นายนพดล  งามเหลือ  นายอำเภอนาดี  ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว