สพม.14 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21

+++++วันที่ 14 กันยายน  2563.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดการประชุมแกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในการเสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2563  โดยมีนายบุญเติม  เรณูมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

 

 

+++++นายสมชาย  รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศวรรษที่ 21 มีทักษะชีวิตและทักษะในการทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ตลอดจนทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี มีขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก ภายใต้หลัก 3R8C สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในการเสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอน สู่ศวรรษที่ 21 ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อ เผยแพร่ผลงาน รูปแบบ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  (Best Practice)  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีรูปแบบการบิรหารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่ประสบผลสำเร็จในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สูงขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม่ครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด จำนวน 400 คน    เรวดี…ภาพ / ข่าว