การอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัด สพม.36 ณ สหวิทยาเขตเบญจมิตร

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการพัฒนา ประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารประมาณของสถานศึกษาสังกัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม โดยมี นางโสภา  ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นางพิฐชญาณ์ แก้วชุมพลกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการบริหารงบประมาณ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่อยู่ในสหวิทยาเขตเบญจมิตร โดยเน้นเรื่อง งานการเงิน งานพัสดุและงานตรวจสอบภายใน /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว