ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กศึกษาดูงาน

ผู้บริหาร ข้าราชการครู โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านนาโคก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   บริหารงานโดย ดร.อรุณี  ราชพัฒน์  ผอ.ร.ร. บ้านนาโคก ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จนทำให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สามารถนำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอนภายในโรงเรียน  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา