สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 8/2563

สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 8/2563 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ก่อนเข้าประชุมฯ ได้จัด “กิจกรรมประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ได้แก่ 1. มอบโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 2.มอบโล่รางวัล โครงการรักษ์ภาษาไทย อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย กิจกรรมประกวดคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 3. มอบเกียรติบัตร การประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2563 4. มอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 5. มอบเกียรติบัตรรางวัล โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นนักคิด นักนวัตกร (นวัตกรน้อย) ต่อด้วยการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรี โดย ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายโดยคณะผู้บริหาร สพป.สิงห์บุรี และได้รับเกียรติจาก ดร.พิษณุ ตุลสุข อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ผู้บริหารกับการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิผล”

ดูน้อยลง