สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนกิจกรรม “ครูไทยหัวใจ STRONG”

          วันที่ 17 กันยายน 2563  นายสำราญ  อยู่นาน  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ครูไทยหัวใจ STRONG”  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการทบทวนกิจกรรมตามโครงการที่โรงเรียนต้องดำเนินการจัดให้กับผู้เรียน  กิจกรรมที่สอง เป็นกิจกรรมครูไทยหัวใจ STRONG  ซึ่งเป็นกระบวนการในการออกแบบการเรียนรู้ ที่ สพฐ. กำหนด และช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางจัดกิจกรรมในบทบาทของ ปปช.สพฐ.น้อย  และ ปปช.สพฐ.ชุมชน  โดยสำนักงาน  ปปช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี  ให้ความอนุเคราะห์วิทยากร  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2