สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 บูรณาการสร้างสื่อภาพยนตร์สั้น

          วันที่ 21 กันยายน  2563  นายจรูญ  สุริรัมย์  ผอ.โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม  บูรณาการสร้างสื่อภาพยนตร์สั้น  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2563  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โดยบูรณาการสร้างสื่อภาพยนตร์สั้นหรือจัดทำคลิปวิดีโอ เป็นกิจกรรมสำคัญที่โรงเรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือ เป็นสื่อและเป็นนวัตกรรมที่สร้างคนดี  ที่มีคุณลักษณะในการต้านการทุจริต กลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนเครือข่ายร้อยละ 30 และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนละ 2 คน โดยมีวิทยากรเป็นคุณครูจากโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์  โรงเรียนบ่อทองวิทยา โรงเรียนวัดโคกป่าแพง และโรงเรียนบ้านคลองร่วม บรรยายให้ความรู้  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2