สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 20 กันยายน 2563  นายสำราญ  อยู่นาน  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2563  ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2563  การอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและยกระดับความสามารถผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและนำมาพัฒนาสถานศึกษา  อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด ประสบการณ์  สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น  มีผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  104  คน  ณ  โรงแรมบารอนบีช  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี