สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นด้านการศึกษา ของจังหวัดร้อยเอ็ด ในรูปแบบ สถานศึกษาคู่พัฒนาการนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ ประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2563

วันที่ 21 กันยายน 2563 นางศิริวรรณ พลเศษ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย นางมณี ผ่านจังหาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษร่วม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นด้านการศึกษา ของจังหวัดร้อยเอ็ด ในรูปแบบ สถานศึกษาคู่พัฒนาการนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ ประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2563  โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมในกิจกรรมประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1,2,3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ประสานงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ประสานงานการอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด โดยมีนายทวี  จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเอ็มแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)