สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประมวลผลการประเมิน ITA สถานศึกษา

วันที่ 22 กันยายน 2563  นายสำราญ  อยู่นาน  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นางสาวเพชรไทย  เย็นแย้ม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA สถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการฯ ประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการประเมิน เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  จำนวน 20 โรงเรียน  ณ  ห้องประชุม 2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2