รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียน บ้านเซโนนม่วง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร และตรวจเยี่ยมตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษาในอำเภอป่าติ้ว จำนวน 12 โรงเรียน

ในวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบทุนการศึกษา และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเซโนนม่วง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน

(1)​ เด็กชายณตะวัน​ เนินทราย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

(2) เด็กชายวิศรุต​ รุ่งเรือง : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

(3) เด็กชายธนเดช​ เนาวนิตย์ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายเดชา  จารุจิตร์ : ผู้รับมอบทุนสนับสนุนโรงเรียน /ประธานกรรมการสถานศึกษา

นางสาวทับทิม ยอดธรรม : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเซโนนม่วง

จากนั้น ออกตรวจเยี่ยมตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษาในอำเภอป่าติ้ว จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่

(1)โรงเรียนเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด (2)โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี (3)โรงเรียนบ้านโคกนาโก (4)โรงเรียนบ้านโคกกลาง (5)โรงเรียนบ้านหนองสำโรง (6)โรงเรียนบ้านโพธิญาณ (7)โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันนุกูล (8)โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี (9)โรงเรียนบ้านเตาไห (10)โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน (11)โรงเรียนบ้านหนองบาก (12)โรงเรียนบ้านม่วงไข่

   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2