การประชุมการพิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญจำเป็นขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ 2563

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เป็นประธานในการประชุมการพิจารณาจัดเรียงลำดับ ความสำคัญ จำเป็นขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โซึ่งการประชุมในครั้งนี้ พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็น โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว