สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมประธานสภานักเรียน เพื่อรับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมประธานสภานักเรียน ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้ประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ และประชาธิปไตยให้ยั่งยืน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประธานสภานักเรียน เพื่อส่งเสริมให้มีเครือข่ายสภานักเรียน ที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งมี ข้าราชการครู และประธานสภานักเรียน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมี นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางรัตนาภรณ์ สีตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนใต้ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

 

Parichat Ardsamdang
Latest posts by Parichat Ardsamdang (see all)