สพป.สุราษฎร์ธ่านี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และถอดบทเรียนการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารและด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม

วันที่ 27 กันยายน 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และถอดบทเรียนการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารและด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ณ โรงแรมเคพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี            โครงการดังกล่าวมีประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการนำคุณธรรมจากห้องเรียนมาพัฒนาให้เป็นโครงงานคุณธรรมในสถานศึกษาและเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่สถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนคุณธรรมประจำเครือข่ายสถานศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 57 โรงเรียน โดยมีนางสาวนิตยา ภูมิไชยาและนางสาวศุภมาศ คงคาช่วย ศึกษานิเทศก์เป็นเจ้าของโครงการ โดยมีนายสันติศักดิ์ ผุดเอียด ผอ.รร.บ้านห้วยตาหมิง และ นายปิยธิดด์ วงศ์มหาชัย ผอ.รร.บ้านโตนยาง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานโครงการฯ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)