กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.พิษณุโลก เขต 2

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ Covid-19 และด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 27 โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม และมอบเกียรติบัตรการร่วมกิจกรรมแก่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 27 โรงเรียน ณ ห้องประชุมธานี 1 โรงเรียนเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก