สพป.ชลบุรี เขต 1 อบรมครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 มีครูผู้ช่วยที่ยังไม่ผ่านการอบรมในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 จำนวน 186 คน ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ ที่มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเป็นคนที่ เก่ง ดี มีสุข ครูจึงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียน เสริมสร้างให้นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ มีความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียน เสริมสร้างให้นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านพัฒนาการ 4 ด้านในเด็กปฐมวัย การอ่านออกเขียนได้ในระดับประถมศึกษา และการค้นพบตนเองในระดับมัธยมศึกษา