การนิเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมี น.ส.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว