เยี่ยมชมการนำเสนอผลงาน Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต

วันที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์  สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ที่เข้าร่วมการนำเสนอ Best Practice การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ดังนี้ 1. ผลงาน Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษา นำเสนอโดย นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  จังหวัดพะเยา 2. ผลงานครู จากตัวแทนโรงเรียนขุนควรวิทยาคม จังหวัดพะเยา และ 3 ผลงาน บริษัทสร้างการดี จาก นักเรียนโรงเรียนภูซางวิทยาคม จังหวัดพะเยา /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว