สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรม

      วันที่  29  กันยายน  2563  นายสำราญ  อยู่นาน  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 การประชุมดังกล่าวเพื่อดำเนินงานในกิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ในการถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต 2  ซึ่งก่อนเปิดการประชุม  ประธานในพิธีและผู้เข้าประชุม  ได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์  ร้องเพลงชาติ  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  ตามข้อตกลง “สพฐ. ใสสะอาด  ปราศจากคอร์รัปชั่น  และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ”  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2