สพป..สุราษฎร์ธานี เขต 2 ถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในโครงการโรงเรียนสุจริต

วันที่ 29 กันยายน 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินผลโครงการดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด จำนวน 57 โรงเรียน โดยมีนางสาวนิตยา ภูมิไชยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)