การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 29 กันยายน 2563 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ) เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กล่าวต้อนรับ และ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กล่าวรายงาน

การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อเป็นการประสานการทำงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือกลุ่ม DLICT ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 แห่ง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนโยบายหลักของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 240 คน

โดยวันนี้ มีการมอบโนยายและบรรยาย ในเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน  บทบาทของกลุ่ม DLICT กับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน