ประชุมหารือร่างแผนปฎิรูปประเทศด้านกีฬา

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมหารือร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านกีฬา เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการห้องเรียนกีฬา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายปรีชา ลาลูน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนกีฬาประเทศไทยเป็นประธาน/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว