สพม.36 รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ จาก การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้มอบรางวัล ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว