การนิเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายสุชาติ ราชคมน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมี นายเสกสรร ทุนอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว