สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 สรรหา ก.ต.ป.น. ผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่  1  ตุลาคม  2563  นายสำราญ  อยู่นาน  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2563  ซึ่งการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการฯ  เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  จำนวนสองเท่าของกรรมการที่กำหนด  (จำนวน  10  คน)  และให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือจำนวนที่กำหนด  ( จำนวน 5  คน)  ณ  ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2