สพม.14 จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น พัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายสมชาย รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยบันได 5 ขั้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21” โดยมีนายถาวร  เวชจันทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานในการประชุมครั้งนี้ว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562-2564 โดยมีวิสัยทัศน์ ที่มุ่งพัฒนาให้โรงเรียนขนาดเล็กสมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 2. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดกิจกรรรมการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  เรวดี….ภาพ / ข่าว