ประชุมคณะทำงานข้อมูลรายละเอียดก่อนเสนอ อกศจ.-กศจ.เชียงราย

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอ การบรรจุแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ก่อนนำเสนอออก กศจ.เชียงรายเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อ กศจ.เชียงราย เพื่อพิจารณาอนุมัติ 5 เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2  โดยมี นายจรัญ แจ้งมณี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2  เป็นประธานเปิดการประชุม / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว