สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ทบทวนภารกิจและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      วันที่  8  ตุลาคม  2563  นายสำราญ  อยู่นาน  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนภารกิจ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งวัตถุประสงค์การประชุม (1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาทบทวนภารกิจ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ได้สะท้อนถึงผลความสำเร็จ ความคุ้มค่า เกิดประสิทธิผลสูงสุด และนำมาวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป (2) การนำข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  หรือระบบ eMENSCR  (3) การเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2