สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ทำพิธีเปิดกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.

เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนประจำปี 2561 ซึ่งศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คง ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับอำเภอ ณ สนามมูลนิธิกิจกรุณา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน