สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประชุมจัดทำคู่มือประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยแบบทดสอบวินิจฉัยและคลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3ฯ

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.15 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมจัดทำคู่มือประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยแบบทดสอบวินิจฉัยและคลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอดคล้องกับโครงสร้างข้อสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) กล่าวรายงานโดย นายสมัย สลักศิลป์ ผอ.กลุ่มนเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมโดย นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)