สพป.พิษณุโลก เขต 2 สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น.

นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปี 2563 ผลการสรรหา ได้แก่
1. นายวิรัช พานซ้าย ผอ.โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัย และประเมินผล
2. นายสรณพงศ์ ใยดี ผอ.โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
3. นายประจวบ จันทร ข้าราชการบำนาญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. นายวสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา
5.นายสมคิด หาแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมดินทอง 3 สพป.พิษณุโลก เขต 2