กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสอน STEAM

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางโสภา  ชวนวัน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสอน STEAM รวมถึงการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา  /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว

.