ประชุมทีมบริหาร สพม.36 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมทีมบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน และวางแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว

.