สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2564

        วันที่  6  พฤศจิกายน  2563  เวลา  13.30  น.  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2564   วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี  พ.ศ. 2564 ให้กับข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการ  ในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่กำหนด  ณ  ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2