สพป.ชลบุรี เขต 1 นิเทศ ติดตาม การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย 4 จุดเน้น 9 นโยบาย

นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย 4 จุดเน้น 9 นโยบาย สพป.ชลบุรี เขต 1 ได้ออกนิเทศ ติดตามพร้อมประเมินการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 พร้อมประเมินด้านการอ่านออก-เขียนได้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเร็ว ในชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เน้นการยกระดับคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET  พร้อมให้คำแนะนำ และชื่นชม เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้สัมฤทธิผลสูงสุดต่อไป