ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติการคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพะเยา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพะเยา โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว