ร่วมรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  และ น.ส.อำภาพร สุภาวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษา ของ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ที่ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เพื่อพัฒนาการศึกษาและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยมี คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่อยู่ในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมรับฟังฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว