การติดตาม และประเมินการบริหารจัดการ( OBECQA)ระดับ ScQA ปี 2563 ณ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ ติดตาม ประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่ง สพฐ. ระดับ ScQA ปี พ.ศ.2563 ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐาน ณ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมี นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เป็นประธานในการติดตามฯ /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว