การอบรมเชิงปฏิบัติการ”การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู”

วันที่ 31  ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้ นายอรรณพ  จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็น ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T)” เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณและวิชาออกแบบเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2563 -วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณโรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะครูและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม จำนวน 128 คน /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว